Green Deals

Gemeente Hilversum heeft het initiatief genomen de energietransitie te versnellen door bedrijven uit te nodigen Green Deals te sluiten. Hiervoor wordt aan de volgende drie projecten gewerkt:

 1. Green Deal Media: vier waardecases
 2. Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed
 3. Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen Hilversum

De Green Deal projecten maken deel uit van de activiteiten van de Hilversum 100.


Green Deal Media: vier waardecases

De mediasector is energie-intensief. Het stroomverbruik op het Media Park staat gelijk aan het stroomverbruik van 12.000 huishoudens. Met het verduurzamen van het stroomverbruik op en nabij het Media Park wordt een grote stap gezet in het verduurzamen van de Hilversumse stroomvoorziening.

In deze Green Deal spreken de mediabedrijven de intentie uit om voor de periode van 2016 tot en met 2020 tenminste 70% van hun stroomverbruik te verduurzamen. Ze kopen hun stroom daarom duurzaam in met Garanties van Oorsprong HollandseWind. De Green Deal Media geeft ze ook de vrijheid om dit anders in te vullen, zolang de verbruikte stroom maar verifieerbaar duurzaam is. Om het Media Park verder te verduurzamen gaan ze samen vier duurzame waarde-cases vormgeven. De gemeente zorgt voor een Green Deal Media Coach om dit te coördineren.

Nicolien van Vroonhoven, wethouder duurzaamheid, is blij met de Green Deal Media: “De mediabedrijven dragen door de inkoop van windenergie meteen al 15% bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2020 100 kiloton CO2 te reduceren.”

Activiteiten

In 2017 zal de aandacht liggen op vier waardecases: Energie, Gebouwen, Productie en Media in de Stad.

Waardecase Energie

Met de Green Deal Media hebben 17 bedrijven op en rond het Media Park toegezegd van 2016-2020 hun energie te verduurzamen. Op het gebied van energie is echter nog veel meer te bereiken. Voorbeelden zijn het uitbreiden van faciliteiten zoals laadpalen, uitwisseling met de omgeving zoals een warmtenet met de woonwijk aan de andere kant van het spoor en het moderniseren en ‘intelligent’ maken van zowel het stroomnet als het warmte/koudenet.

Waardecase Gebouwen

Deze waardecase richt zich op het verbeteren van de duurzaamheid van de gebouwen. Het kan zijn dat de schil moet worden aangepast, maar regeling en distributie van warmte en koude binnen de gebouwen is door de architectuur en de verandering in het gebruik van gebouwen ook een belangrijk aandachtspunt.

Waardecase Productie

Met de organisatie van het Focus op Groen congres i.s.m. de NPO in oktober 2016 is groen produceren van media op de kaart gezet. Hierop kan worden voortgebouwd met degenen die dit in 2016 in gang gezet hebben. Mobiliteit vs operationaliteit van het wagenpark en gebruik van LED verlichting in studio’s zijn andere elementen van verduurzaming van producties die verkend kunnen worden.

Waardecase Media in de stad

Van de ongeveer 10.000 banen in media in Hilversum bevinden zich ongeveer 5.000 op het Media Park, en de andere 5.000 elders in de stad. Deze mediaprofessionals in de stad kunnen ingezet worden als injecties van duurzaamheid en innovatie in de stad. De gebouwen, de werkzaamheden en de mensen lenen zich voor het zichtbaar maken van verduurzaming in de samenleving.

Heb je een interessant idee dat in de Green Deal Media kan worden uitgewerkt? Neem dan contact op met projectleider Frank Visser: frank.visser@mediagroen.nl


Green Deal: Kantoren & Bedrijfsmatig Vastgoed

Het doel van de Green Deal is om eigenaren en gebruikers van kantoren en bedrijfsmatig vastgoed te enthousiasmeren en aan te zetten tot de verduurzaming van de huisvesting door inzicht te bieden in de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en de financiële onderbouwing daarvan.

Activiteiten

De activiteiten van deze Green Deal bestaan uit:

 • Het informeren van eigenaren en gebruikers van kantoren en bedrijfsmatig vastgoed in Hilversum welke mogelijkheden er zijn om het eigen vastgoed te verduurzamen;
 • Het maken van een duurzaamheidsadvies op maat met financiële onderbouwing, waarin de investeringsomvang, de voordelen op de energierekening, de terugverdientijd en het rendement op de investering worden weergegeven;
 • Het adviseren over mogelijke fiscale en subsidiemogelijkheden voor de duurzaamheidsmaatregelen.

Deelnemers

De deelnemers die inmiddels de startovereenkomst hebben ondertekend voor de Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed zijn:

 • Tomin Groep
 • Drukkerij en Netservice De Toekomst
 • Kastanje Vastgoed
 • Research2Evolve
 • VDH Vastgoed

Heb je een interessant idee dat in de Green Deal Kantoren & Bedrijfsmatig Vastgoed kan worden uitgewerkt? Neem dan contact op met projectleider Jim Teunizen: jim@albaconcepts.nl


Green Deal: Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen Hilversum

Investeer €300,- en bespaar honderden euro’s op uw energierekening! Doel: In korte tijd inzicht in besparingsmogelijkheden op uw energieverbruik, een praktisch energiereductieplan en indien van toepassing direct inzicht in de verplichte maatregelen uit het Activiteitenbesluit ?

Onderdelen Koploperproject

 1. Climate Makeover In Hilversum ligt de focus in de eerste plaats op CO2-reductie waarbij elke deelnemer een Climate Makeover wordt aangeboden. Het is een praktisch adviestraject waarbij de deelnemers eerst een grondige nulmeting krijgen, om op basis daarvan zowel individueel als gezamenlijk praktisch aan de slag gaan met verduurzaming. Aanvullende opties
 2. Toekomstbestendig ondernemen Toekomstbestendig ondernemen is meer dan energie besparen of CO2-neutraal ondernemen. De deelnemers die kiezen voor deze optie krijgen een integraal Duurzaamheidsprofiel op basis van ISO26000. De inhoud en de voordelen hiervan voor de deelnemers worden tijdens de startbijeenkomst uitgelegd, zodat ze al dan niet kunnen kiezen voor deze extra optie.
 3. CO2-Prestatieladder Het Climate Makeover rapport is zo opgesteld dat het bedrijf - indien gewenst - met een paar aanvullingen het CO2-Prestatieladdercertificaat op niveau 3 kan behalen. Tegen een kleine meerprijs, stellen we een CO2-rapportage op, waarmee het bedrijf de audit voor de CO2-Prestatieladder kan starten.

Deelnemers

Bedrijven of maatschappelijke organisaties die in potentie (grote hoeveelheden) CO2-reductie kunnen realiseren, minimaal 10fte's in dienst hebben en bereid zijn om maatregelen te nemen om de CO2 uitstoot te reduceren.

Uw investering: Door een financiële bijdrage van de gemeente Hilversum is uw investering naast tijd (inschatting 20 uur) €300 excl. BTW voor de Climate Makeover. Indien u ook kiest voor Toekomstbestendig ondernemen of het CO2-Prestatieladdercertificaat wilt behalen, dan is uw extra investering als volgt:

 • Toekomstbestendig ondernemen: €1600 excl. BTW
 • CO2 prestatie ladder: €1000 excl. BTW

De deelnemers die inmiddels de intentieverklaring Climate Makeover hebben ondertekend voor de Green Deal Koploperproject zijn:

 • Autoschadecentrum Hilversum BV
 • Koeleman accountants & belastingadviseurs
 • Paul's Garage
 • Van Hellemond Sport
 • Stichting Vliegveld Hilversum
 • Van Vuure uitvaartverzorging

Heb je een interessant idee dat in de Green Deal Koploperproject kan worden uitgewerkt? Neem dan contact op met projectleider Monique Moree: monique@good2connect.nl


Ook een Green Deal sluiten?

Hilversum 100 helpt je graag op weg. Neem daarvoor contact op met Paul Basset: paulbasset@hilversum100.nl